JAVNA OBRANA NACRTA DOKTORSKOGA RADA doktorandice Ivane Ljevak, mag.ing.techn.graph.

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta je na 2. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 26. studenoga 2018. godine zaključilo da će se

u četvrtak, 13. prosinca 2018. godine u 12,00 sati u Vijećnici Grafičkoga fakulteta održati

JAVNA OBRANA NACRTA DOKTORSKOGA RADA
doktorandice Ivane Ljevak, mag. ing. techn. graph. pod naslovom

“Standardizacija korelativnih parametara koeficijenta frikcije i kvalitete tiska termoskupljajućih etiketa”
(“Standardization of the correlative parameters related on the friction coefficient and the quality of printed thermoshrinking labels”)

Povjerenstvo za ocjenu nacrta doktorskoga rada i predlaganje mentora

1. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednik,
2. izv. prof. dr. sc. Igor Zjakić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakfultet, mentor
3. izv. prof. dr. sc. Mario Barišić, Sveučilište Sjever, Koprivnica, vanjski član,
4. prof. dr. sc. Marin Milković, Sveučilište Sjever, Koprivnica, zamjenski vanjski član,
5. izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, zamjenski član.

Predloženi mentor doktorandici je izv. prof. dr. sc. Igor Zjakić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet.

Dekan:

prof. dr. sc. Nikola Mrvac, v.r.