Hrvatski

Obavijest Povjerenstva za nastavu, završne i diplomske ispite

PREUZIMANJE PREGLEDANIH ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Studenti koji su predali prvu verziju diplomskog ili završnog rada ispravljene radove i rješenja mogu preuzeti u Referadi u srijedu 21. lipnja 2017. godine od 10:00 do 12:00 sati.

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite ispite

TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA
ak.god. 2016./2017.

I. ZIMSKI SEMESTAR

 1. Prijava teme završnog/diplomskog rada u zimskom semestru ak. godine 2016./17. podnosi se u studentskoj referadi najkasnije do 9. prosinca 2016. godine do 12 sati.
 2. Konačnu verziju prijave teme potrebno je predati najkasnije do 19. prosinca 2016. godine.
 3. Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora te indeks, student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 19. siječnja 2017. godine.
 4. Predaja konačne verzije rada: do 27. siječnja 2017. godine.
 5. Obrana završnog/diplomskog rada u periodu od 30. siječnja do 3. veljače 2017. godine.

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite

II. LJETNI SEMESTAR

 1. Prijava teme diplomskog rada u ljetnom semestru ak. godine 2016./2017. se podnosi u studentskoj referadi najkasnije do 11. travnja 2017.godine do 12 sati.
 2. Konačnu verziju prijave teme diplomskog rada (u slučaju potrebnih izmjena prijave) je potrebno predati najkasnije do 21. travnja 2017.
 3. Prijava teme završnog rada u ljetnom semestru ak. godine 2016./2017. se podnosi u studentskoj referadi najkasnije do 12. svibnja 2017.godine do 12 sati.
 4. Konačnu verziju prijave teme završnog rada (u slučaju potrebnih izmjena prijave) je potrebno predati najkasnije do 22. svibnja 2017.
 5. Studenti koji završni/diplomski rad žele braniti u srpnju mjesecu 2017. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od mentora te indeks, dostavljaju u studentsku referadu najkasnije do 14. lipnja 2017. godine.
 6. Predaja konačne verzije rada (za obrane u srpnju): do 27. lipnja 2017. 
 7. Obrana završnog/diplomskog rada: od 3. do 13. srpnja 2017. godine.
 8. Termini predaje završnih/diplomskih radova (spiralni uvez, konačna verzija) za obrane u rujnu mjesecu 2017. godine će biti naknadno objavljeni.

III. POSTUPAK PRIJAVE TEME

Prijava teme završnog/diplomskog rada provodi se predajom Obrasca za prijavu teme završnog/diplomskog rada (dostupan na mrežnim stranicama GRF-a, označeni kao Prilog 1. Pravilnicima o izradi i obrani završnog/diplomskog rada) u tiskanom i elektroničkom obliku, na e-mail adresu: prijava.teme@grf.hr (VAŽNO: Obrazac prijave teme u elektroničkom obliku mora biti dostavljen u EXCEL formatu!)

Studentu kojem je u zimskom ili u ljetnom semestru ak. godine 2015./16. tema već odobrena, ali u tom semestru nije obranio završni/diplomski rad, ponovo putem molbe prijavljuje temu u zimskom semestru ak. godine 2016./17., samo ako se podaci iz prethodno odobrene prijave ne mijenjaju. Student u molbi mora navesti mentora, naziv teme, naziv kolegija iz kojeg je tema te kada mu je tema odobrena. Ukoliko student, u dogovoru s mentorom, mijenja podatke iz prethodno odobrene prijave tada podnosi novu prijavu sukladno toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka.

Student koji je dva puta prijavio temu, koja mu je odobrena, a nije obranio završni/diplomski rad, treba uz prijavu teme (nova tema i drugi mentor) završnog/diplomskog rada, sukladno toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka, predati pisani zahtjev Fakultetskom vijeću za treću prijavu teme. Uz zahtjev potrebno je predati pisano obrazloženje studenta o razlozima neuspjelog postupka obrane u prethodnim prijavama završnog/diplomskog rada te pribavljeno mišljenje novog mentora. Povjerenstvo za nastavu, završne i diplomske ispite će se razmotriti prijavljenu temu po odobrenju zahtjeva od strane Fakultetskog vijeća.

Povjerenstvo za nastavu, završne i diplomske ispite po zaprimanju Obrasca iz toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka provjerava cjelovitost prijave te odobrava/ne odobrava izradu završnog/diplomskog rada.

Naknadne obavijesti o preuzimanju Rješenja o odobrenju teme rada te rokovima dostave uvezanog rada i terminima obrana, bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: studenti – završni/diplomski rad).

NAPOMENA:

Prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravilniku o izradi i obrani diplomskog rada na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zahtjev za prijavu teme može podnijeti student:

PDS-a – sa stečenih najmanje 130 osvojenih ECTS bodova i u indeks upisanim kolegijem „stručna praksa i završni rad“;
DS-a – sa stečenih najmanje 80 osvojenih ECTS bodova i u indeks upisanim kolegijem “diplomski rad“.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT