Obrane završnih/diplomskih radova u zimskom sem. 17/18

TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR ak. god. 2017./2018.

 

  1. Prijava teme završnog/diplomskog rada u zimskom semestru akademske godine godine 2017./18. podnosi se u studentskoj referadi najkasnije do 13. prosinca 2017.godine do 12 sati.
  2. Konačnu verziju prijave teme potrebno je predati najkasnije do 21. prosinca 2017. (odnosi se samo na one prijave koje će biti potrebno korigirati).
  3. Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora te indeks, student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 19. siječnja 2018. godine.
  4. Predaja konačne verzije rada: do 24. siječnja 2018. 
  5. Obrane završnih/diplomskih radova u periodu od 29. siječnja do 2. veljače 2018. godine.

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite