TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA, akademska godina 2017./2018. – ljetni semestar

TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA, akademska godina 2017./2018. – ljetni semestar

  1. Prijava teme diplomskog rada u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018. se podnosi u studentskoj referadi najkasnije do 19. travnja 2018.godine do 12 sati.
  2. Konačnu verziju prijave teme diplomskog rada (u slučaju potrebnih izmjena prijave) je potrebno predati najkasnije do 30. travnja 2018.
  3. Prijava teme završnog rada u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018. se podnosi u studentskoj referadi najkasnije do 18. svibnja 2018.godine do 12 sati.
  4. Konačnu verziju prijave teme završnog rada (u slučaju potrebnih izmjena prijave) je potrebno predati najkasnije do 28. svibnja 2018.
  5. Studenti koji završni/diplomski rad žele braniti u srpnju mjesecu 2018. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od mentora te indeks, dostavljaju u studentsku referadu najkasnije do 2. srpnja 2018. godine.
  6. Predaja konačne verzije rada (za obrane u srpnju): do 12. srpnja 2018. 
  7. Obrana završnog/diplomskog rada: od 16. do 20. srpnja 2018. godine.
  8. Termini predaje završnih/diplomskih radova (spiralni uvez, konačna verzija) za obrane u rujnu mjesecu 2018. godine će biti naknadno objavljeni.

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite