TERMINI PRIJAVA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR 2018./2019.

TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR ak. god. 2018./2019.

 

  1. Prijava teme završnog/diplomskog rada u zimskom semestru akademske godine godine 2017./18. podnosi se u studentskoj referadi najkasnije do 18. prosinca 2018. godine do 12 sati.
  2. Konačnu verziju prijave teme potrebno je predati najkasnije do 21. prosinca 2018.(odnosi se samo na one prijave koje će biti potrebno korigirati).
  3. Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora te indeks, student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 18. siječnja 2019. godine.
  4. Predaja konačne verzije rada: do 25. siječnja 2018. 
  5. Obrane završnih/diplomskih radova u periodu od 28. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.

 

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite