OBAVIJEST O UPISIMA U AK. GOD. 2018./2019. POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ (UPIS U VIŠI SEMESTAR/VIŠU NASTAVNU GODINU)

Upisi će se provoditi od utorka, 16.10.2018. do petka, 19.10.2018. godine, u Uredu voditeljice studentske referade, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Doktorandi na upis dostavljaju:

1. studentsku ispravu (indeks);
2. potpisani tekst privole (preuzeti OVDJE)
3. popunjen obrazac 03 INV. PDS (preuzeti OVDJE – dostavljaju samo doktorandi s invaliditetom i/ili poteškoćama u učenju)
4. potvrdu o uplati troškova školarine u iznosu od 10.000,00/20.000,00 kn (za semestar/cijelu ak. godinu 18./19.), uplata na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka: „Troškovi školarine – IME I PREZIME“, poziv na broj 661104;*
5. potvrdu o uplati razlike troškova školarine za prethodno upisani semestar, uplata na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka: „Razlika troškova školarine prethodnog sem.- IME I PREZIME“, poziv na broj 661104;*

Točke 4. i 5. ne odnose se na doktorande koji su podmirili cjelokupni trošak školarine poslijediplomskog doktorskog studija (svih 6. semestara studija).

NAPOMENE:
a) Na upis moraju doći svi doktorandi, neovisno o tome upisuju li semestar/re studija ili imaju samo testiranje ak. godine 2018./19.
b) Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 641-01/12-02/49, URBROJ: 380-113/065-12-3) od 16. listopada 2012. godine, doktorandi su obvezni prije dolaska na upis ažurirati svoje podatke u OBAD aplikaciji te popuniti DR. SC. 04 obrazac za ak. godinu 2017./18. U protivnom upis neće biti moguć.
c) Doktorandi kao izborni kolegij mogu upisati sveučilišni kolegij “Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom”, ali se prije upisa trebaju javiti izv. prof. dr .sc. Ivani Bolanči Mirković (koordinatorici za studente s invaliditetom). Više informacija o izbornom kolegiju pročitajte na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Klaudio Pap, v.r.