OBRANE ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA U RUJNU 2019. GODINE

  1. Studenti koji završni/diplomski rad brane u rujnu 2019. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od mentora te indeks, dostavljaju u studentsku referadu najkasnije do 5. rujna 2019. godine.
  2. Predaja konačne verzije rada: do 13. rujna 2019. godine do 12 sati, u referadi. Studenti sudionici konferencije Blaž Baromić konačnu verziju rada mogu predati do 18. rujna 2019.
  3. Obrana završnog/diplomskog rada: od 17. do 27. rujna 2019. (prema naknadno objavljenom rasporedu).