Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTEU ZAGREBU
GRAFIČKIFAKULTET
ZAGREB,GETALDIĆEVA 2
KLASA:  112-03/18-01/
URBROJ:251-80-18-1

Zagreb, 14. prosinca 2018.

NATJEČAJ

1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnomzvanju – izvanredni profesor, u Umjetničkom području; umjetničkom polju:Likovne umjetnosti, umjetničkoj grani Grafika, na neodređeno vrijeme, u punomradnom vremenu;

2. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstsvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju:Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici za radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13,  OUSRH 101/14 i OUSRH 60/15).

Pristupnici za radno mjesto pod rednim brojem 1 trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“ br. 61/2017).

Pristupnici pod rednim brojem 2 trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17).

Uz prijavu za radno mjesto pod rednim brojem 1  je potrebno priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora umjetnosti iz umjetničkoga područja, umjetničkoga polja likovnih umjetnosti,
  • prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti,
  • preslik odluke/potvrde o zadnjem izboru u umjetničko zvanje iz područja i polja natječaja.

Uz prijavu za radno mjesto pod rednim brojem 2  je potrebno priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju grafičke tehnologije,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
  • preslik odluke/potvrde o izboru u znanstveno zvanje iz područja i polja natječaja (ukoliko ju pristupnik posjeduje).

Uz dokumentaciju za radna mjesta je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave sepodnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).
Zakašnjele inepotpune prijave se neće razmatrati.
Natječaj jeotvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta, osobno (u vremenu od 9 do 12 sati) ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto“ uz navođenje rednoga broja natječaja za kojega se prijava podnosi.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan:

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac