Hrvatski

Obavijest Povjerenstva za nastavu, završne i diplomske ispite

 TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA
ak.god. 2017./2018.

LJETNI SEMESTAR

  1. Prijava teme diplomskog rada u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018. se podnosi u studentskoj referadi najkasnije do 19. travnja 2018.godine do 12 sati.
  2. Konačnu verziju prijave teme diplomskog rada (u slučaju potrebnih izmjena prijave) je potrebno predati najkasnije do 30. travnja 2018.
  3. Prijava teme završnog rada u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018. se podnosi u studentskoj referadi najkasnije do 18. svibnja 2018.godine do 12 sati.
  4. Konačnu verziju prijave teme završnog rada (u slučaju potrebnih izmjena prijave) je potrebno predati najkasnije do 28. svibnja 2018.
  5. Studenti koji završni/diplomski rad žele braniti u srpnju mjesecu 2018. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od mentora te indeks, dostavljaju u studentsku referadu najkasnije do 2. srpnja 2018. godine.
  6. Predaja konačne verzije rada (za obrane u srpnju): do 12. srpnja 2018. 
  7. Obrana završnog/diplomskog rada: od 16. do 20. srpnja 2018. godine.
  8. Termini predaje završnih/diplomskih radova (spiralni uvez, konačna verzija) za obrane u rujnu mjesecu 2018. godine će biti naknadno objavljeni.

POSTUPAK PRIJAVE TEME

Prijava teme završnog/diplomskog rada provodi se predajom Obrasca za prijavu teme završnog/diplomskog rada (dostupan na mrežnim stranicama GRF-a, označeni kao Prilog 1. Pravilnicima o izradi i obrani završnog/diplomskog rada) u tiskanom i elektroničkom obliku, na e-mail adresu: prijava.teme@grf.hr (VAŽNO: Obrazac prijave teme u elektroničkom obliku mora biti dostavljen u EXCEL formatu!)

Studentu kojem je u zimskom ili u ljetnom semestru ak. godine 2015./16. tema već odobrena, ali u tom semestru nije obranio završni/diplomski rad, ponovo putem molbe prijavljuje temu u zimskom semestru ak. godine 2016./17., samo ako se podaci iz prethodno odobrene prijave ne mijenjaju. Student u molbi mora navesti mentora, naziv teme, naziv kolegija iz kojeg je tema te kada mu je tema odobrena. Ukoliko student, u dogovoru s mentorom, mijenja podatke iz prethodno odobrene prijave tada podnosi novu prijavu sukladno toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka.

Student koji je dva puta prijavio temu, koja mu je odobrena, a nije obranio završni/diplomski rad, treba uz prijavu teme (nova tema i drugi mentor) završnog/diplomskog rada, sukladno toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka, predati pisani zahtjev Fakultetskom vijeću za treću prijavu teme. Uz zahtjev potrebno je predati pisano obrazloženje studenta o razlozima neuspjelog postupka obrane u prethodnim prijavama završnog/diplomskog rada te pribavljeno mišljenje novog mentora. Povjerenstvo za nastavu, završne i diplomske ispite će se razmotriti prijavljenu temu po odobrenju zahtjeva od strane Fakultetskog vijeća.

Povjerenstvo za nastavu, završne i diplomske ispite po zaprimanju Obrasca iz toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka provjerava cjelovitost prijave te odobrava/ne odobrava izradu završnog/diplomskog rada.

Naknadne obavijesti o preuzimanju Rješenja o odobrenju teme rada te rokovima dostave uvezanog rada i terminima obrana, bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: studenti – završni/diplomski rad).

NAPOMENA:

Prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravilniku o izradi i obrani diplomskog rada na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zahtjev za prijavu teme može podnijeti student:

PDS-a – sa stečenih najmanje 130 osvojenih ECTS bodova i u indeks upisanim kolegijem „stručna praksa i završni rad“;
DS-a – sa stečenih najmanje 80 osvojenih ECTS bodova i u indeks upisanim kolegijem “diplomski rad“.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT