Hrvatski

Obavijest Povjerenstva za nastavu, završne i diplomske ispite

POSTUPAK PRIJAVE TEME

Prijava teme završnog/diplomskog rada provodi se predajom Obrasca za prijavu teme završnog/diplomskog rada (dostupan na mrežnim stranicama GRF-a, označeni kao Prilog 1. Pravilnicima o izradi i obrani završnog/diplomskog rada) u tiskanom i elektroničkom obliku, na e-mail adresu: prijava.teme@grf.hr (VAŽNO: Obrazac prijave teme u elektroničkom obliku mora biti dostavljen u EXCEL formatu!)

Studentu kojem je u zimskom ili u ljetnom semestru ak. godine 2015./16. tema već odobrena, ali u tom semestru nije obranio završni/diplomski rad, ponovo putem molbe prijavljuje temu u zimskom semestru ak. godine 2016./17., samo ako se podaci iz prethodno odobrene prijave ne mijenjaju. Student u molbi mora navesti mentora, naziv teme, naziv kolegija iz kojeg je tema te kada mu je tema odobrena. Ukoliko student, u dogovoru s mentorom, mijenja podatke iz prethodno odobrene prijave tada podnosi novu prijavu sukladno toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka.

Student koji je dva puta prijavio temu, koja mu je odobrena, a nije obranio završni/diplomski rad, treba uz prijavu teme (nova tema i drugi mentor) završnog/diplomskog rada, sukladno toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka, predati pisani zahtjev Fakultetskom vijeću za treću prijavu teme. Uz zahtjev potrebno je predati pisano obrazloženje studenta o razlozima neuspjelog postupka obrane u prethodnim prijavama završnog/diplomskog rada te pribavljeno mišljenje novog mentora. Povjerenstvo za nastavu, završne i diplomske ispite će se razmotriti prijavljenu temu po odobrenju zahtjeva od strane Fakultetskog vijeća.

Povjerenstvo za nastavu, završne i diplomske ispite po zaprimanju Obrasca iz toč. III. podtoč. 1. ovog Zaključka provjerava cjelovitost prijave te odobrava/ne odobrava izradu završnog/diplomskog rada.

Naknadne obavijesti o preuzimanju Rješenja o odobrenju teme rada te rokovima dostave uvezanog rada i terminima obrana, bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica: studenti – završni/diplomski rad).

NAPOMENA:

Prema Pravilniku o izradi i obrani završnog rada na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravilniku o izradi i obrani diplomskog rada na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zahtjev za prijavu teme može podnijeti student:

PDS-a – sa stečenih najmanje 130 osvojenih ECTS bodova i u indeks upisanim kolegijem „stručna praksa i završni rad“;
DS-a – sa stečenih najmanje 80 osvojenih ECTS bodova i u indeks upisanim kolegijem “diplomski rad“.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT