Hrvatski

TIJEK STUDIJA

Nastava na doktorskom studiju se može izvoditi u obliku predavanja ili konzultativno. Student odabire kolegije iz  Popisa kolegija, koji sadrži imena izvođača te sadržaje kolegija. Nastava ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja predviđenog studijskim programom koje se izražava u skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS).

Doktorand stječe ECTS bodove polaganjem ispita, javnom obranom nacrta doktorskog rada, objavom ili prihvaćanjem rada za objavu u časopisu s međunarodnom recenzijom odnosno u zborniku radova na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji, priznavanjem patenta, pohađanjem seminara, radionica, predavanja za stjecanje generičkih vještina te izradom i obranom doktorskog rada. U Tablici 1. koja je sastavni dio čl. 9. Pravilnika o doktorskom studiju Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u zagrebu Grafičkom fakultetu  je pregledno prikazan način stjecanja ECTS bodova s navedenim oblicima aktivnosti.

Najviše 35 ECTS bodova priznaje se doktorandu unutar kvote od 180 ECTS bodova polaganjem odabranih kolegija doktorskoga studija, od čega u prvom semestru (zajednički kolegiji) 20-26 ECTS bodova, a u drugom semestru (kolegiji odabranog smjera) 9-15 ECTS bodova (sukladno članku 5. stavak 8. Pravilnika.).

 

Postupak prijave, ocjene i odobravanja nacrta doktorskog istraživanja i predlaganje mentora

Doktorand pokreće postupak prihvaćanja teme doktorskog rada podnošenjem prijave, koja sadržava opće podatke o doktorandu, životopis i popis radova doktoranda, naslov predložene teme, podatke o predloženom mentoru i njegovim kompetencijama, obrazloženje teme i očekivani izvorni znanstveni doprinos predloženog istraživanja, procjenu troškova istraživanja te izjavu da nije prijavio doktorski rad s istovjetnom temom na drugome studiju Sveučilišta, odnosno na drugome sveučilištu. Tema doktorskog rada prijavljuje se na obrascu Sveučilišta, DR.SC. 01 i popunjava se isključivo kroz bazu doktoranada Sveučilišta u Zagrebu http://doktorski.unizg.hr/obad. Nacrt doktorskog rada prijavljuje se najkasnije do kraja petoga semestra u skladu sa Procedurom od prijave nacrta doktorskog rada do obrane doktorskog rada i promocije.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT