Hrvatski

Dokumenti i smjernice upravljanja kvalitetom

Pravilnici

Statut Grafičkog fakulteta – 24. veljače 2014.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta SUZ GRF-a – 22. siječnja 2018.
Regulations on quality assurance system at the faculty of Graphic Arts
Pravilnik_o_sustavu_osiguravanja_kvalitete SuZ 2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Grafičkom fakultetu – 26. siječnja 2015. godine.

Odluka o produljenju mandata povjerenstvima od 17. rujna 2018.
Odluka o imenovanju/potvrđivanju stalnih povjerenstva – 27. veljače 2017.

Izmjena odluke o imenovanju/potvrđivanju stalnih povjerenstava – 20. studenog 2017.
Odluka o imenovanju/potvrđivanju ostalih povjerenstva – 27. veljače 2017.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za upravljanje kvalitetom – 26. siječnja 2015. godine
Odluka o imenovanju stalnog povjerenstva za doktorski studij i znanost – 25. veljače 2019. godine

Strategija razvoja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2017.-2022. godine
Strategija razvoja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2011.- 2016. godine

Strategija znanstvenih istraživanja Grafičkog fakulteta za razdoblje 2014. – 2020. godina
Scientific Research Strategy of the Faculty of Graphic Arts 2014. – 2020. Summary
Katalog informacija Grafičkog fakulteta od 1.4.2012
Informacijski paket Grafičkog fakulteta za preddiplomski i diplomski studij

Informacijski paket doktorski studij
Information package postgraduate study
Pravilnik o istrazivačkim laboratorijima
Statut udruge ALUMNI
Ostali dokumenti i propisi

Politika, misija, vizija

Akcijski plan GRFa usovjen na FV 16.10.2017
Odluka FV o usvajanju Politike kvalitete, misije i vizije Fakulteta – svibanj 2016
Politika kvalitete Fakulteta – svibanj  2016
Quality policy – May 2016
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete GRF-a prema ESG

Prosudba sustava osiguravanja kvalitete GRF-a od strane SUZ-a
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilistu u Zagrebu – rujan 2016

Priručnici

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Priručnika za osiguravanje kvalitete – 14. ožujka 2016.
Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet – na snazi od 14. ožujka 2016.
Izvještaj o samoanalizi Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prosinac 2011.
Priručnik za upravljanje kvalitetom na Grafičkom fakultetu – rujan 2010.

Vrednovanje visokog učilišta

Poslijediplomski sveučilišni studij

Akcijski plan za doktorski studij – naknadno praćenje po dopusnici – 2018.-2023.
Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja – poslijediplomski sveučilišni studij – 7. svibnja 2018.

Preporuka AZVO za izdavanje PDS dopusnice – 26. ožujka 2018.
Očitovanje na pismo očekivanja – PDS 28. veljače 2018.
Pismo ocekivanja – 18. rujna 2017.

Akreditacijska preporuka AZVO – 3. veljače 2017.

Očitovanje na Završno izvješće – 21. studenog 2016.
Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji sveučilišnoga poslijediplomskog studija – 7. lipnja 2016.
Odluka FV o usvajanju samoanalize poslijediplomskog studija – svibanj 2016
AZVO Samoanaliza HRV travanj 2016
AZVO Reaccreditation ENG April 2016

30.01.2014. PRVO MISLJENJE ODBORA ZA DOKTORSKE PROGRAME
26.06.2014. DRUGO MISLJENJE ODBORA ZA DOKTORSKE PROGRAME – prihvaćanje programa.docx-1-2
08.07.2014. IZVOD IZ ZAPISNIKA SENATA
10.07.2018. Odluka Senata s potvrdom plana i programa PDS

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu samoanalize u svrhu reakreditacije – 16. srpnja 2018.
AZVO Samoanaliza s prilozima – rujan 2018.
AZVO Self evaluation with supplements – September 2018
Tablica ishoda učenja HR/EN
AZVO 2018-Analiza_provedenih_pilot_reakreditacija
Rekapitulacija literarnih jedinica za samoanalizu listopad 2018.
Kronologija prve reakreditacije – 6.10.2011.-19.10.2017.
Kronologija aktivnosti nakon prve Reakreditacije GRF-a od 2012.-2017.
Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti Fakulteta – 10. ožujak 2016.
Akreditacijska preporuka – 21. prosinca 2015.
Akreditacijska preporuka – 27. veljače 2013.
Akreditacijska preporuka – 26. studenog 2012.
Reakreditacija Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 28. do 29. ožujka 2012.
AZVO Samoanaliza Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prosinac 2011.
AZVO Self evaluation Faculty of Graphic Arts – December 2011.

Godišnja izvješća i plan aktivnosti

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2019./2020. – 16. prosinca 2019.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2019./2020. – 16. prosinca 2019.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 16. prosinca 2019.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 16. prosinca 2019.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 14. prosinca 2018.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2018./2019. – 14. prosinca 2018.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2018.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2018.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2017.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2017./2018. – 14. prosinca 2017.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 14. prosinca 2017.
Godisnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 14. prosinca 2017.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2016./2017. – 15. prosinca 2016.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2016./2017.- 14. prosinca 2016.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2015./2016. – 15. prosinca 2016.
Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2015./2016.- 14. prosinca 2016.

Odluka o usvajanju Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2015./2016. – 29. siječnja 2016.
Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za ak.god. 2015./16. – 29. siječnja 2016.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2014./2015. – 29. siječnja 2016.

Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete za ak.god. 2014./2015.- 29. siječnja 2016.

Interni obrasci sustava osiguravanja kvalitete (SOK obrasci)

Obrazac SOK-potpora studentima
Obrazac SOK-strucna djelatnost nastavnika
Obrazac SOK-unaprjedjenje kompetencija nastavnika
Obrazac SOK-znanstvena djelatnost nastavnika
Obrazac SOK-doktorandi+poslijedoktorandi
Obrazac SOK-mentori voditelji
Obrazac SOK-Plan aktivnosti 2017-18-ESG smjernice
Evaluacijski list – ocjena nastavnika i kolegija
Obrazac samoevaluacije nastavnika
Obrazac kolegij

Vrednovanje studija od strane studenata – rezultati anketa

Preddiplomski studij

Preddiplomski 2016./2017.
Preddiplomski 2015./2016.

Preddiplomski 2014./2015.
Preddiplomski 2013./2014.

Diplomski studij
Diplomski 2016./2017.
Diplomski 2015./2016.

Diplomski 2014./2015.
Diplomski 2013./2014.

HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR (HKO)

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga/Provedba HKO-a – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Prijavni obrazac Natječaja – Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, mulmedije i vizualne komunikacije

Ostali dokumenti

Pojmovnik osnovnih termina i definicija iz područja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju SuZ-a
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o akreditaciji
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
AZVO – Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu Sveučilišta
AZVO – Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju – Priručnik
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog učilišta (ESG 2015)
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Statut Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu
Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu
Strategija razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu (2013. – 2025.)
Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014. – 2025.)
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Strategija
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Akcijski plan
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih,diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
I S K O R A K 2001 – Razvojna strategija Sveučilišta u Zagrebu
Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu
EUA – European University Association (Salzburg II recommendations, 2010) 

Webinar ishodi ucenja – 21.12.2017

Izvješća gospodarskih subjekata

Izvješće HGK za tiskaje i umnožavanje snimljenih zapisa 2014. – 2017.
Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenta GRF-a koji su diplomirali ak.god. 2015./2016.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – godišnjak 2014
Hrvatski zavod za zapošljavanje 2015 za GRF- prosinac 2015
Hrvatski zavod za zapošljavanje – preporuke 2015
Statistika HGK-Grafička industrija 2015

HZZ – preporuke 2016
Ministarstvo gospodarstva RH -Industrijska strategija 2014-2020

AZVO publikacije

Analiza_petogodišnjeg__ciklusa_reakreditacije_2010-2015
Considerations for QA of e-learning provision
Članak Osiguravanje kvalitete ishoda učenja
Članak-Vrednovanje studijskih programa u svjetlu HKO-a
Godisnje_izvjesce_2017
Godišnje_izvješće_AZVO_2016
Izvješće_o_istraživanju_aktualnog_stanja_i_izazova
Osiguravanje kvalitete doktorskih studija – primjeri dobre prakse
Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje Pregled_europskih_i_nacionalnih_politika_povezanih_s_upravljanjem_ljudskim_potencijalima_na_visokim_učilištima_u_Europskom_prostoru_visokog_obrazovanja
Samoanaliza Agencije

AZVO-godisnje izvjesce 2015. i plan rada 2016.
AZVO-strategija-2016-2020

Hrvatski obrazovni sustav
monitor2016-hr_hr
Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje
Primjena ishoda učenja
Rezultati istraživanja zadovoljstva studenata
Strategija CPU i razvoja karijere u RH 2016-2020

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT