Hrvatski

UVJETI UPISA NA STUDIJ I TRAJANJE STUDIJA

Upis na studij provodi se putem javnog natječaja. Natječaj za upis na studij objavljuje se početkom akademske godine u javnim glasilima i na mrežnim stranicama Fakulteta.

Kriteriji za upis obuhvaćaju uspjeh u dodiplomskom/diplomskom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljeni radovi te prijedlog područja istraživanja. Razgovor s pristupnikom obvezatan je dio upisnog postupka.

Studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski studij s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 ili uz preporuku dva sveučilišna nastavnika, te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s ekvivalentnim brojem ECTS bodova.
Pristupnik koji je stekao diplomu drugog fakulteta ili diplomu diplomskog studija ili magisterij znanosti s drugih područja mora položiti ispite razlike iz kolegija diplomskog studija Grafičkog fakulteta kako bi mogao pratiti nastavu studija.

Za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti studenti moraju tijekom studija steći najmanje 180 ECTS bodova. Od toga najmanje 35 ECTS bodova studenti stječu putem predavanja, seminara i vježbi, a 165 ECTS bodova stječu originalnim znanstvenim istraživanjem, te drugim aktivnostima ( prema članku 9. Pravilnika).

Doktorski studij traje šest semestara i nominalno nosi 180 ECTS bodova, što odgovara 4500–5400 sati rada studenta. Student ima pravo završiti studij pod uvjetima pod kojima ga je upisao u roku od osam godina. Prije isteka roka od osam godina može podnijeti molbu za nastavak studija.

 Troškovi

Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara, i to u jednakim udjelima od ukupnog troška, ili odjednom, prije upisa na studij. Ako doktorand prekine studij, ostatak troškova plaća prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja studij. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand, prema cjeniku koji utvrđuje Sveučilište u Zagrebu (dalje u tekstu: Sveučilište).

  Mentorstvo

Pri upisu na studij, vijeće doktorskoga studija može doktorandu dodijeliti studijskog savjetnika, koji mu pomaže tijekom studija, prati doktorandov rad i postignuća te zajedno s njime izrađuje plan obveza (koji nositelj pohranjuje u dokumentaciju, npr. doktorandski portfolio).

Početno dodijeljeni, ili novi mentor (u slučaju promjene područja istraživanja), konačno se potvrđuje tijekom formalnog postupka prijave, ocjene i odobravanja nacrta doktorskog rada.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT