Hrvatski

Studentska iskaznica

Na poticaj i uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije uvedena je informatizacija sustava subvencionirane prehrane za studente fakulteta i visokih učilišta. U tu se svrhu studentima izdaju magnetske kartice s osobnom fotografijom.

Studenti ostvaruju svoja prava putem identifikacijskih kartica studenta (iks). Na karticama je otisnut naziv ustanove kojoj student (vlasnik kartice) pripada, naziv nadređene ustanove (sveučilišta ili veleučilišta), jedinstveni broj kartice s imenom i prezimenom, te slikom vlasnika i slikom vlastoručnog potpisa. Na poleđini kartice nalazi se magnetska vrpca s brojem kartice, jedinstvenim matičnim brojem građana i imenom i prezimenom vlasnika kartice što na magnetskom čitaču omogućuje automatsku identifikaciju vlasnika kartice. Studentska iskaznica je neprenosiva, što znači da je može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju iskaznice smatra se njezinom zlouporabom.

Studentska iskaznica vrijedi do datuma do kada student ima valjan upis godine (semestra) na matičnoj ustanovi, a datum valjanosti se automatski produljuje sa svakim upisom godine (semestra). Ne produži li se iskaznica, student ne može ostvariti svoja prava u restoranima studentske prehrane.

Nadležnost nad podacima o pravima studenata ima ustanova visoke naobrazbe, koja je zadužena za brigu i ažuriranje podataka o pravima svojih studenata. Moguće reklamacije zbog uskraćenih prava te svih ostalih problema vezanih uz studentsku iskaznicu student će rješavati isključivo u matičnoj studentskoj službi (referadi).

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT