Hrvatski

Informacije za brucoše

Dobro došli na Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu!

Evo nekoliko korisnih informacija o održavanju nastave, ispitima, seminarima i vježbama.

Predavanja, seminari i vježbe

Predavanja se održavaju prema definiranom rasporedu koji je najčešće objavljen nekoliko dana prije početka nastave. Održavaju se najčešće u prizemlju fakulteta (predavaone A, B i C). Ako je za određeni kolegij prijavljeno više studenata, predavanja će se održavati po grupama definiranim s rasporedom predavanja. Predavanja su obavezna, a prisutnost na predavanjima nastavnik može kontrolirati.

Seminari se održavaju u predavaonama A, B ili C (seminari),  a vježbe u laboratorijima određenih kolegija. Seminari se najčešće održavaju s grupom od dvadesetak studenata, a vježbe s manjim grupama od osam do deset studenata. Vrijeme održavanja seminara i vježbi je definirano rasporedom u terminima na početku ak. god. Seminari i vježbe su obvezne i najčešće su uvjet za polaganje kolokvija i/ili ispita.
Kolokviji i seminarski radovi

Kolokvij je parcijalni ispit kod kojeg je cjelokupna nastavna građa pojedinog kolegija podijeljena na cjeline. Najčešće je uvjet za pristupanje ispitu i sadržava gradivo s vježbi ili seminara. Putem kolokvija student se također može osloboditi dijela ispita ili cijelog ispita polaganjem gradiva podijeljenog na manje cjeline. Kolokvij može biti usmena ili pismena provjera znanja u točno određenim terminima. Uvijek su najavljeni unaprijed prema rasporedu koji definira voditelj predavanja, seminara ili vježbi.

Seminarski rad je pismeni rad koji se piše na seminaru ili se dodatno definira kao uvjet pristupanja ispitu. Smisao mu je detaljna obrada određene cjeline gradiva kolegija. Temu za rad i literaturu predlaže najčešće voditelj seminara ili predavanja u dogovoru sa studentom.

Student koji nije izvršio obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave iz pojedinog kolegija ne može pristupiti ispitu iz tog kolegija.

ISPITI

Ispiti mogu biti teorijski ili praktični te se mogu polagati samo u pisanom obliku, ili samo usmeno, ili pismeno i usmeno ili izvedbom/prezentacijom seminarskog praktičnog rada. Ispit iz istog kolegija može se polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred povjerenstvom. Student koji ni četvrti put ne položi ispit iz nekog kolegija obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovo upisati taj kolegij. Prava i obveze studenata koji ponovo upisuju istu nastavnu obvezu (predmet, seminar, vježbe i dr.) kao što su pohađanje nastave, mogućnost sudjelovanja u kontinuiranoj provjeri znanja, pisanje seminarskog rada i sl., utvrđuje nositelj tog kolegija uz suglasnost voditelja katedre.

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti ispitni rokovi su zimski, ljetni i jesenski, kada je nastava organizirana po semestrima i traju svaki najmanje tri tjedna. U svakom redovitom ispitnom roku postoje za svaki predmet najmanje dva ispitna termina. Razdoblje između izlazaka na ispit iz istog predmeta u redovitom ispitnom roku je najmanje osam dana. Ako se iz određenog predmeta znanje studenata provjerava kontinuirano tijekom semestra, za taj se predmet ne moraju održavati ispiti u navedenim rokovima. Kada je to opravdano, dekanica ili Fakultetsko vijeće može odrediti i izvanredne ispitne rokove te može odrediti da se tijekom jednog izvanrednog ispitnog roka po semestru ne održava aktivna nastava u trajanju najduže pet radnih dana.

Raspored ispitnih termina utvrđuje se tako da broj ispitnih termina za svaki predmet u svakom ispitnom roku može obuhvatiti sve studente koji imaju pravo taj predmet polagati i objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta.

Prijava ispita

Studenti prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) Studomata. ISVU je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Detaljnije o Informacijskom sustavu visokih učilišta može se pronaći na stranici http://www.isvu.hr .

Studomat je modul koji osim prijave i odjave ispita, studentima daje uvid u raspored pismenih ispita, upis u više godine, biranje izbornih predmeta, ispis potrebnih uvjerenja i potvrda, te financijske obveze. Pomoću Studomata studenti imaju uvid u sve osobne podatke registrirane u bazi podataka, podatke o upisanim godinama, upisanim predmetima, položenim ispitima, razini prava na studentsku prehranu itd.  Šifru za pristup Studomatu student dobiva po završetku upisa.

Na Studomat student može pristupiti na računalnim-kioscima smještenim kod referade na I. katu Grafičkog fakulteta i pomoću bilo kojeg računala priključenog na Internet s instaliranim Internet preglednikom na stranici http://www.isvu.hr/studomat.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT