Hrvatski

Studenti

Student Fakulteta je osoba upisana na jedan od studijskih programa na Fakultetu ili, ako se studijski program ostvaruje s drugom sastavnicom, na toj sastavnici ili Sveučilištu. Status studenta dokazuje se ispravom čiji oblik propisuje Senat.

Studenti na Grafičkom fakultetu mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti je student onaj koji studira prema provedbenom planu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu.

Trošak redovitog studija, dijelom ili u cijelosti, subvencionira se ovisno o uspjehu na razredbenom postupku odnosno studiju te raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna sukladno općem aktu Fakulteta i Sveučilišta.

Gost student je redoviti ili izvanredni student drugog visokog učilišta koji upisuje dijelove studijskog programa na Fakultetu sukladno posebnom ugovoru s drugim visokim učilištima o priznavanju ECTS bodova. Status gosta studenta traje najdulje jednu akademsku godinu. Prava i obveze gosta studenta, način podmirivanja troškova njegovog studija, eventualna mogućnost nastavka studija na Sveučilištu i druga pitanja vezana za status gosta studenta uređuju se ugovorom s drugim sveučilištima. Pohađanje nastave i položeni ispiti gosta studenta evidentiraju se ispravom suglasno Zakonu.

Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog trajanja studija, a najdulje za vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanog trajanja studija. U vrijeme trajanja studija iz ovog stavka ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta.

Posebno nadarenom studentu Sveučilište može odobriti istodobno studiranje još jednoga studija ili dvopredmetnog studija.

Pravo na zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu te druga prava redoviti student stječe u skladu s posebnim propisima.

Prava i obveze studenta su uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Fakulteta sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave i nastavnika na način predviđen općim aktom Sveučilišta, upisati viši semestar ili godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom studija, polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Fakulteta te dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviđenim općim aktom Fakulteta.

Student ima pravo:

 • na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu,
 • na kvalitetu nastavničkog kadra,
 • na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova,
 • sudjelovati u znanstvenim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i potrebama Sveučilišta ili Fakulteta,
 • prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upisati i polagati predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Sveučilišta, sukladno odgovarajućem općem aktu,
 • prema vlastitom izboru odabrati nastavnika ukoliko za odabrani predmet postoji više istih,
 • na konzultacije,
 • na odabir voditelja u preddiplomskom i diplomskom studiju, te mentora u poslijediplomskom studiju,
 • koristiti knjižnicu i ostale resurse s kojima raspolaže Sveučilište i Fakultet,
 • sudjelovati u odlučivanju na Sveučilištu i Fakultetu sukladno Statutu Sveučilišta, Statutu Fakulteta i drugim općim aktima,
 • na organizirane sportske aktivnosti s ciljem skladnog individualnog psihofizičkog razvitka,
 • sudjelovati u radu studentskih organizacija na Sveučilištu, sukladno njihovim pravilima te
 • podnijeti pritužbu dekanu ili rektoru za slučaj povrede nekog njegovog prava.

Student ima obveze:

 • poštivati opće akte Sveučilišta i Fakulteta u kojem studira,
 • čuvati ugled i dostojanstvo Sveučilišta i Fakulteta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice te
 • ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice.

Detaljnije informacije u Statutu GF-a.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT