Hrvatski

ERASMUS + studenti, nastavno i administrativno osoblje

MEĐUNARODNA RAZMJENA STUDENATA

Pojam studentske razmjene podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustavnovi/instituciji/poduzeću. Osim što pridonosi akademskom i osobnom razvoju pojedinog studenta, studentska razmjena smatra se jednim od čimbenika koji pridonosi kvaliteti obrazovnog sustava i izgradnji Europe temeljene na znanju. Studentska razmjena na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz niz programa: Erasmus, Bilateralna razmjena temeljem međusveučilišnih sporazuma, CEEPUS, Bilateralna razmjena temeljem međufakultetskih sporazuma, Stipendije temeljem bilateralne suradnje Republike Hrvatske u području visokoškolskog obrazovanja.

IZVOR: https://www.grf.unizg.hr/wp-admin/post.php?post=827&action=edit

 

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta – važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija – u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2013./14.) Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

 

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta/akademija i inozemnih ustanova.Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima sa kojima njihov matični fakultet ili akademija ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije sklopile sporazume objavljuje se uz natječaj.

 

PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu. Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije. Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života. Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija. Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice. Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.Napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplatu koju student prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa. Za vezana financijska pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne Uprave (pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH – Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja).Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od novih direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski ili nizozemski (6 jezika). Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj.

 

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

 

POSTUPAK PRIJAVE

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Postupak odabira kandidata vrše povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika

Europska komisija objavila je pretraživač ISCED kodova koji vam može pomoći za usporedbu “starih” kodova s ISCED 2013. Pretraživač se nalazi na poveznici: SCED-F 2013 search tool

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/Dokumenti i obrasci- NOVI Learning Agreement

 

Erasmus + Stručna praksa

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+ od akademske godine 2014./15. Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (6 do 8 sati dnevno). Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoje matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Student sam ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Detaljnije informacije: Erasmus+ stručna praksa Molimo da pažljivo proučite sve informacije jer sadrže pojašnjen postupak prijave, planirane rokove objave, te link na prijašnje natječaje).

MOBILNOST NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

 NatječajiRezultati natječaja

Erasmus+ OPĆE INFORMACIJE

Erasmus + je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji zamijenjuje sedam (7) postojećih programa (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig], Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje sa industrijaliziranim zemljama).Više o Erasmus+ programu je dostupno ovdje

 

OPĆI UVJETI

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

podučavanje – nastavno osoblje, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)

osposobljavanje – nastavno i nenastavno osoblje, 2 dana do 6 tjedana

podučavanje – predavači iz tvrtki izvan Republike Hrvatske, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)Period u kojem se može ostvariti mobilnost je 1. lipnja – 30. .rujna. sljedeće godine (ako drugačije nije određeno natječajem).

 

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu podučavanja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu (sastavnica) i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Za osposobljavanje nije potrebno prethodno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

Mobilnost je moguća isključivo u države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje (države članice Europske unije, EFTA države (bez Švicarske), Turska i Makedonija).

 

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljeni su uz natječaj.

 

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

 

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u svibnju/lipnju.

 

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

 

UPUTE I OBRASCI

Ovdje

VAŽNO: studenti su dužni po povratku sa Erasmus + studijskog boravka ili Erasmus + prakse dostaviti dokumentaciju o mobilnosti  u Studentsku referadu te u Ured za međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta te Sveučilišta u Zagrebu.

 

ERASMUS+ MOBILNOST ak. god. 2014./15.

STUDENTI na razmjeni 2014./15.

Treći rezultati Natječaja – Erasmus+ studijski boravak – ak. god. 2014./15

NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE na razmjeni 2014./15.

Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2014./2015.http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-produzetka-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-Erasmus_produzetak_natjecaja_2014-15_STT_rezultati

 

 

ERASMUS+ MOBILNOST ak. god. 2015./16.

STUDENTI na razmjeni 2015./16.

Drugi rezultati Natječaja – Erasmus+ studijski boravak – ak. god. 2015./16.

NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE na razmjeni 2015./16.

Konačni rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2015./2016. – programske zemlje

 

 

ERASMUS+ MOBILNOST ak. god. 2016./17.

STUDENTI na razmjeni 2016./17.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-rezultati-erasmus-natjecaja-za-studente-studijski-boravak-akgod-201617-za-programske-ze/

NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE na razmjeni 2016./17.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-2016/

 

ERASMUS+ MOBILNOST ak. god. 2017./18.

STUDENTI na razmjeni 2017./18.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-studijski-boravak-za/

NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE na razmjeni 2017./18.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-2017/

 

 

ERASMUS+ MOBILNOST ak. god. 2018./19.

STUDENTI na razmjeni 2018./19.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-rezultati-natjecaja-za-studente-studijski-boravak-za-ak-godinu-201819/

NASTAVNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE na razmjeni 2018./19.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/konacni-rezultati-erasmus-natjecaja-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-2018/

 

 

ERASMUS + PROJEKTI

obavijest Agencije za mobilnost i programe EU: „Od 2016.g. pravo prijave, kao koordinatori ili partneri, imaju samo Sveučilišta, nositelji Erasmus povelje za visoko obrazovanje i „vlasnici“ jedinstvenog PIC broja.“  Rokovi za prijavu i poziv 2016. objavljeni su na web stranicama AmpeuProjekti_E+_upute sastavnice_poziv za 2016_18122015Prilog

NOVE upute za prijavu Erasmus+ projekata.

U odnosu prema prethodnim uputama izvršena je promjena u dijelu koji regulira potrebnu dokumentaciju prilikom ishođenja rektorovog potpisa.upute nsmail-9Sukladno novim smjernicama, u privitku se nalaze „Upute za prijavu sastavnica“ i informacije o prijavljenim projektima SUZg u protekle 3 godine. Molimo posebno obratiti pažnju na pravovremeni rok dostave dokumentacije i stavku o preuzimanju odgovornosti – administrativnih i financijskih u Izjavi dekana sastavnice, a bez kojih prijave neće biti razmatrane. Nova osoba zadužena za administraciju dokumentacije će biti kolegica Dora Gelo: erasmus.project@unizg.hrNovim smjernicama i uputama sve vezane ranije obavijesti, upute ili odluke SuZg o prijavama Erasmus+ projekata nisu više važeće. Erasmus+ projekti za nastavno osoblje:Informativni dan Erasmus+: nove mogućnosti za visoko obrazovanje:
http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=769Radionica za prijavu aktivnosti Erasmus Mundus združeni diplomski
studiji (EMJMD): http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=780Prijave na stranicama Europske Komisije ažurirane objave:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htmErasmus+ projekti – Ampeu: KA2 strateška partnerstva

obrazac za prijavu je  interaktivan, dijelovi su povezani – pažljivo ispunjavati (paziti kada mijenjate dijelove prijave da se povezani dijelovi ne poremete ili promijene na krivi način, te raditi promjene bar nekoliko dana prije roka, nikako zadnji dan ili netom prije slanja prijave).

sve aktivnosti koje planirate u sadržajnom dijelu obrasca moraju biti navedene i u budget dijelu – ta 2 dijela su povezana (što ne navedete u budgetu smatra se da ne potražujete);

nakon što prijavu pošaljete, naknadno nije moguće dodavanje aktivnosti niti dodavanje budgetnih stavki.

naglasak kod strateških partnerstava je da su partneri kvalitetno povezani i u projektu mogu ostvariti vidljive rezultate, poželjno je sudjelovanje poduzeća.

Bez obzira na informativne prezentacije molimo da uvijek točne uvjete za prijavu provjerite u Erasmus+ Call for proposals (2015) i Erasmus+ Programme Guide 2015koji se kontinuirano nadopunjava  trenutno dostupna verzija br.3 od 14.11.2014. (predlažemo da nadopune potražite na stranicama Europske Komisije gdje se prvo objavljuju: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm ).

Upute za organizaciju i evidentiranje boravka dolaznog Erasmus nastavnog i nenastavnog osoblja (Ured za međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta obavještava Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu o dogovorenom boravku dolaznog Erasmus nastavnog i nenastavnog osoblja.  Nastavno/administrativno osoblje, koje je dogovara posjet gostujućeg nastavno/administrativnog osoblja dužno je mjesec dana prije dolaska gostujućeg nastavnika/administrativnog djelatnika informaciju o posjetu dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta.) Organizator (nastavno/administrativno osoblje) posjeta dužan je posjet upisati u Evidenciju međunarodne suradnje.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT