JAVNA OBRANA NACRTA DOKTORSKOGA RADA mr. sc. Tonćija Jeličića

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta je na 11. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2016./2017., održanoj 11. rujna 2017. godine zaključilo da će se

u petak, 29. rujna 2017. godine u 12,00 sati  u Vijećnici

Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  NACRTA DOKTORSKOGA RADA

doktoranda mr. sc. Tonćija Jeličića

pod naslovom “Steganografski model bliskog infracrvenog sigurnosnog tiska pomorskih karata” (“Steganographic Model of Near-Infrared Security Printing of Nautical Charts”)

Povjerenstvo za ocjenu nacrta doktorskoga rada i predlaganje mentora:

  1. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednik,
  2. prof. emeritus dr. sc. Vilko Žiljak, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
  3. prof. dr. sc. Josip Kasum, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, vanjski član.

Predloženi mentor doktorandu je izv. prof. dr. sc. Damir Modrić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet.

Dekan:

prof. dr. sc. Klaudio Pap, v.r.