JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE doktoranda Maria Periše, dipl. ing.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
 
KLASA: 643-03/16-01/
URBROJ: 251-80-16-1
Zagreb, 16. svibnja 2015.

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta je na 8. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2015./2016., održanoj 16. svibnja 2016. godine zaključilo da će se

u utorak, 24. svibnja 2016. godine u 10,00 sati  u Vijećnici Grafičkog fakulteta održati

 

JAVNA  OBRANA  TEME  DOKTORSKE  DISERTACIJE

doktoranda Maria Periše, dipl. ing.

pod naslovom

 

“Determinacija kvalitativnih karakteristika fotografske slike”

(“Determination of qualitative parameters of the photographic image”)

Povjerenstvo za prihvaćanje/ocjenu teme doktorske disertacije:

 1. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednik,
 2. doc. dr. sc. Mile Matijević, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, član,
 3. doc. dr. sc. Darijo Čerepinko, Sveučilište Sjever, Koprivnica, vanjski član,
 4. izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, zamjenska članica,
 5. izv. prof. dr. sc. Damir Vusić, Sveučilište Sjever, Koprivnica, zamjenski vanjski član.

 Mentor doktorandu je doc. dr. sc. Miroslav Mikota.

 

Dekan:

prof. dr. sc. Klaudio Pap


DOSTAVITI:

 1. Doktorandu (u el. obliku, putem Studentske referade)
 2. Članovima Povjerenstva (u el. obliku, putem Studentske referade)
 3. Mentoru (u el. obliku, putem Studentske referade)
 4. Studentskoj referadi  (u el. obliku i u pisanom obliku, 2 primjerka)
 5. Oglasna ploča i mrežne stranice Fakulteta
 6. Osobnik doktoranda