Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (ak. god. 2019./2020.)

Prijave na Natječaj primaju se od 17. rujna do 9. listopada 2019. godine na e-mail adresu: prijave.doktorski@grf.hr

Upisna kvota za ak. god. 2019./2020.: 15 studenata hrvatskih državljana i 3 studenta strana državljana.

I. NA JAVNI NATJEČAJ MOŽE SE JAVITI:

  1. pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz Znanstvenog područja tehničkih znanosti, Znanstvenog polja grafička tehnologija ili iz srodnih područja s prosječnom ocjenom 3,5 te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s odgovarajućimbrojem ECTSbodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz obvezu dostave dokumenata navedenih u toč. II. 7 Natječaja.
  2. pristupnik koji je stekao magisterij znanosti na Grafičkom fakultetu i srodnim fakultetima (sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2015. godine: objavljena na mrežnim stranicama Grafičkog fakulteta – (https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2010/09/Odluka-magistrirali.pdf).

II. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA JAVNI NATJEČAJ

Na navedenu e-mail adresu pristupnik treba dostaviti skeniranu dokumentaciju kako slijedi:

  1. Obrazac prijave za upis (preuzeti u prilogu Natječaja);
  2. Domovnica;
  3. Osobna iskaznica;
  4. Diploma dodiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili diploma magistra znanosti (mr.sc.);
  5. Životopis;
  6. Prijepis ocjena s naznačenim ukupnim prosjekom ocjena;
  7. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (dostavlja samo pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 sukladno toč. I. a) Natječaja).

III. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM

Sukladno čl. 5. st. 6. pročišćenog teksta Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu od 16. listopada 2017. godine (KLASA: 003-05/17-01/7; URBROJ: 251-80-17-1) razgovor Povjerenstva s pristupnikom obvezni je sastavni dio upisnog postupka. O terminu održavanja razgovora s Povjerenstvom pristupnik će biti obaviješten nekoliko dana prije, putem e-mail adrese s koje je poslao prijavu i dokumentaciju na Natječaj.

IV. UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ GRAFIČKO INŽENJERSTVO I OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA

Nakon održanog razgovora i na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće odobrava upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Obavijest o terminu upisa u ak. godinu 2019./20., s naznakom dokumentacije koja se dostavlja na upis, biti će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta, nakon sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj je donijeta Odluka o odobrenju upisa na studij.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Uredu voditeljice Studentske referade, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati ili pročitati na mrežnim stranicama Fakulteta:

pročišćeni tekst Pravilnika o doktorskom studiju Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda od 16.10.2017.

plan i program doktorskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda od rujna 2018.

V. POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE KOJI SE JAVLJAJU NA NATJEČAJ, A IMAJU STEČENU INOZEMNU VISOKOŠKOLSKU KVALIFIKACIJU

Pristupnik koji je stekao inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju obvezan je prije podnošenja prijave na Natječaj, na Sveučilištu u Zagrebu, u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Takav pristupnik uz prijavu i ostale dokumente iz toč. II. ovog Natječaja dostavlja i potvrdu Sveučilišta u Zagrebu o pokrenutom navedenom postupku.

Više informacija o postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije dostupno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Pristupnik koji ima stečenu inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju na Natječaj dostavlja službeno prevedene dokumente na hrvatskom jeziku. Službeni prijevod na hrvatski jezik obavlja stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdan pojedini dokument.

PRILOG:

Dekan

prof. dr. sc. Nikola Mrvac, v.r.