OBAVIJEST O PRIJELAZU STUDENATA S DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA NA GRAFIČKI FAKULTET (upis u 2022./23.)

OBAVIJEST O PRIJELAZU STUDENATA S DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA NA GRAFIČKI FAKULTET (upis u 2022./23.)

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 135-02/10-01/09, URBROJ: 251-80-10-09) od 15. lipnja 2010. godine i Pravilniku o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Grafičkog fakulteta od 04.02.2009., molbu za prijelaz na studij Grafičke tehnologije može podnijeti kandidat sa studentskim statusom stečenim na drugom srodnom studiju iste razine. Molbu za prijelaz ne mogu podnijeti studenti koji su prvu godinu prvi puta upisali u 2022./23. akademskoj godini.

Molba se predaje u studentskoj referadi Grafičkog fakulteta od 05.09.2022. do 09.09.2022. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati. Obrazac molbe potrebno je zatražiti na hgrujic@grf.hr .

Uz molbu je potrebno priložiti:

  1. studentsku ispravu (indeks, ako se koristi na VU s kojeg kandidat dolazi),
  2. ovjereni prijepis ocjena položenih ispita s brojem ECTS bodova,
  3. nastavni program položenih kolegija za koje će se u molbi zatražiti priznavanje ocjene.

Za prijelaz s visokih učilišta iz inozemstva, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod dokumenata koji se prilažu molbi. Priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka studija na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu rješavaju se u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija («Narodne novine br. NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11). Upute za pokretanje postupka priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta, na svojoj redovitoj rujanskoj sjednici, donijet će konačnu odluku o odobrenju prijelaza na studij grafičke tehnologije te konačnu odluku o priznavanju ispita kolegija položenih na visokom učilištu s kojeg kandidat dolazi.

Kandidat kojem je odobren prijelaz donosi u studentsku referadu sljedeću upisnu dokumentaciju:

  1. presliku svjedodžbe o državnoj maturi / presliku diplome preddiplomskog studija;
  2. presliku osobne iskaznice i domovnice;
  3. dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm);
  4. potvrdu o uplati troškova upisa (240,00 kn, uplata na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka „upisnina 2022./23. – ime i prezime“, poziv na broj 6615112);
  5. potvrdu o uplati prve polovice školarine za ak. god. 2022./23., u iznosu od 4.200,00 kn, uplata na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka „školarina 22./23. prvi dio – ime i prezime“, poziv na broj OIB;
  6. potvrdu o ispisu s visokog učilišta s kojeg kandidat dolazi.
  7. potvrdu učilišta s kojeg dolazi u kojoj će stajati koliko je državnih subvencija iskoristio na trenutnoj razini studija.

U Zagrebu 28.07.2022.

Prodekan za nastavu

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Mikota