OBRANE DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA U RUJNU 2021.

Studenti koji su prijavili temu završnog rada za ljetni semestar akademske godine 2020./2021., a žele braniti rad u rujnu 2021. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 6. rujna 2021. godine. Predaja konačne verzije završnih radova je do 10. rujna 2021. godine. Umjesto potpisa na gotovom primjerku, mentor može poslati suglasnost na adresu zrinka.vrbanovic@grf.unizg.hr .

Studenti koji su prijavili temu diplomskog rada za ljetni semestar akademske godine 2020./2021., a žele braniti rad u rujnu 2021. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 10. rujna 2021. godine. Predaja konačne verzije diplomskih radova je do 16. rujna 2021. godine. Umjesto potpisa na gotovom primjerku, mentor može poslati suglasnost na adresu zrinka.vrbanovic@grf.unizg.hr .

Obrane završnih i diplomskih radova će se održati u terminima određenim akademskim kalendarom prema naknadno objavljenom rasporedu.