Prebacivanje studenata sa srodnih visokih učilišta

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 135-02/10-01/09, URBROJ: 251-80-10-09) od 15. lipnja 2010. godine, molbu za prijelaz na preddiplomski studij grafičke tehnologije, smjer tehničko-tehnološki, može podnijeti kandidat sa studentskim statusom stečenim na drugom visokom učilištu, u području tehničkih znanosti.

Molbu za prijelaz nije moguće podnijeti tijekom akademske godine u kojoj je student prvi puta upisao studij s kojeg bi prešao.

Molba se preuzima i predaje u studentskoj referadi Grafičkog fakulteta radnim danom do 8. rujna 2015. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

Uz molbu je potrebno priložiti:
1. studentsku ispravu (indeks),
2. ovjereni prijepis ocjena položenih ispita s brojem ECTS bodova,
3. studijski program prethodnog studija (s opisima predmeta),

Za prijelaz s visokih učilišta iz inozemstva, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod dokumenata koji se prilažu molbi.
Priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka studija na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu rješavaju se u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija («Narodne novine br. NN 158/03,198/03,138/06,45/11).

Upute za pokretanje postupka priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta donijeti će konačnu odluku o odobrenju prijelaza na preddiplomski studij grafičke tehnologije (smjer tehničko-tehnološki) te o priznavanju ispita kolegija položenih na sastavnici s koje kandidat dolazi.

Kandidati će biti obaviješteni o rješenju, putem elektroničke pošte naznačene na molbi.

Prodekan za nastavu
Doc. dr. sc. Igor Majnarić, v.r.