TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR ak. god. 2022./2023.

● Prijava teme završnog / diplomskog rada u zimskom semestru akademske godine 2022./23. podnosi se najkasnije do 19. prosinca 2022. godine.

Prijavu teme isključivo podnosi mentor na prijava.teme@grf.hr

● Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog / diplomskog rada, potpisanog od strane mentora (ili uz suglasnost mentora poslanu na prijava.teme@grf.hr ), student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 16. siječnja 2023. godine.

● Predaja konačne verzije rada: do 25. siječnja 2023. godine

● Obrane završnih / diplomskih radova u periodu od 30. siječnja do 3. veljače 2023. godine.