JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE doktoranda Jakova Borkovića, dipl. ing.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
ZAGREB, Getaldićeva 2

KLASA: 643-03/16-01/
URBROJ: 251-80-16-1
Zagreb, 16. svibnja 2016.

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta , na svojoj 8. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2015./2016., održanoj 16. svibnja 2016. godine je zaključilo da će se

 

u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine u 8,00 sati u Vijećnici Grafičkog fakulteta održati

 

JAVNA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

doktoranda Jakova Borkovića, dipl. ing.

pod naslovom:

 

„Modeliranje integralnog sustava upravljanja kvalitetom u novinskoj tiskari“

 

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, članica,
  3. prof. dr. sc. Hinko Wolf, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje vanjski član.

Mentorice doktorandu su prof. dr. sc Diana Milčić i izv. prof. dr. sc. Adisa Vučina.

 

Dekan:

Prof. dr. sc. Klaudio Pap

 

DOSTAVITI:

  1. Doktorandici (u el. obliku, putem Studentske referade)
  2. Mentorima (u el. obliku, putem Studentske referade)
  3. Članovima Povjerenstva (u el. obliku, putem Studentske referade)
  4. Studenska referada (u el. i tiskanom obliku, 2 primjerka)
  5. Pismohrana