Natječaj za upis na doktorski studij grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (ak. god. 2023./2024.)

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 64. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu od 21. ožujka 2023., Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta na svojoj 10. izvanrednoj elektroničkoj sjednici u ak. god. 2022./2023., provedenoj 26. travnja 2023. godine, raspisuje sljedeći:

Natječaj za upis na doktorski studij
Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
(ak. god. 2023./2024.)

Prijave na Natječaj primaju se na e-mail adresu: prijave.doktorski@grf.hr od objave teksta Natječaja na mrežnim stranicama Fakulteta do 29. rujna 2023. godine, do 23.59 sati.

Upisna kvota za ak. god. 2023./2024.: 15 studenata državljana zemalja članica EU i hrvatskih državljana, 3 studenta strana državljana.

I. NA JAVNI NATJEČAJ MOŽE SE JAVITI:

  1. pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz Znanstvenog područja tehničkih znanosti, Znanstvenog polja grafička tehnologija ili iz srodnih područja s prosječnom ocjenom 3,5 te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s odgovarajućimbrojem ECTSbodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz obvezu dostave dokumenata navedenih u toč. II. 7. Natječaja.
  2. pristupnik koji je stekao magisterij znanosti na Grafičkom fakultetu i srodnim fakultetima (sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2015. godine: objavljena na mrežnim stranicama Grafičkog fakulteta – (https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2010/09/Odluka-magistrirali.pdf).

II. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA JAVNI NATJEČAJ

Na navedenu e-mail adresu pristupnik treba dostaviti skeniranu dokumentaciju kako slijedi:

  1. Obrazac prijave za upis (preuzeti u prilogu Natječaja);
  2. Domovnica (može biti starija od 6 mjeseci i može biti iz sustava e-građani), odn. dokaz o državljanstvu ako pristupnik NEMA hrvatsko državljanstvo;
  3. Osobna iskaznica ili potvrda o prebivalištu  (može biti iz sustava e- građani)
  4. Diploma dodiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili diploma magistra znanosti (mr.sc.);
  5. Životopis;
  6. Prijepis ocjena s naznačenim ukupnim prosjekom ocjena (pristupnik preuzima u Studentskoj referadi visokog učilišta na kojem je stekao prethodnu visokoškolsku kvalifikaciju);
  7. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (dostavlja samo pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 sukladno toč. I. a) Natječaja).

III. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM

Sukladno čl. 5. st. 6. pročišćenog teksta Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu od 16. listopada 2017. godine (KLASA: 003-05/17-01/7; URBROJ: 251-80-17-1) razgovor Povjerenstva s pristupnikom obavezni je sastavni dio upisnog postupka. O terminu i načinu održavanja razgovora s Povjerenstvom pristupnik će biti obaviješten nekoliko dana prije, putem e-mail adrese s koje je poslao prijavu i skeniranu dokumentaciju.

IV. UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ GRAFIČKO INŽENJERSTVO I OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA

Nakon održanog razgovora i na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće odobrava upis pristupnika na doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Obavijest o terminu i načinu upisa u ak. godinu 2023./2024., s naznakom dokumentacije koja se dostavlja na upis, bit će dostavljena na e-mail adresu pristupnika, nakon sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj je donijeta Odluka o odobrenju upisa na studij.

Sve ostale informacije mogu se dobiti postavljanjem upita na e-mail lea.tijan@grf.unizg.hr ili pročitati na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.grf.unizg.hr/doktorski-studij/

V. POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE KOJI SE JAVLJAJU NA NATJEČAJ, A IMAJU STEČENU INOZEMNU VISOKOŠKOLSKU KVALIFIKACIJU

Pristupnik koji je stekao inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju obvezan je prije podnošenja prijave na Natječaj, na Sveučilištu u Zagrebu, u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Takav pristupnik, uz prijavu i ostale dokumente iz toč. II. ovog Natječaja, dostavlja i skeniranu potvrdu Sveučilišta u Zagrebu o pokrenutom navedenom postupku.

Više informacija o postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije dostupno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Pristupnik koji ima stečenu inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju na Natječaj dostavlja službeno prevedene dokumente na hrvatskom jeziku. Službeni prijevod na hrvatski jezik obavlja stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdan pojedini dokument.