Natječaj za izbor

1. za izbor tri izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (za rad na Katedri za tiskarske procese ili na Katedri za računarsku grafiku i multimedijske sustave ili na Katedri za temeljna i opća znanja);

2. za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (za rad na Katedri za tiskarske procese ili na Katedri za knjigoveštvo i ambalažu);

3. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Pristupnici za sva radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 137/17).

Pristupnici za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/2017).

Uz prijavu za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 pristupnici trebaju priložiti:

– izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz područja i polja natječaja,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
– preslik odluke/potvrde o zadnjem izboru u znanstveno-nastavno i znanstveno zvanje iz područja i polja natječaja.

Uz prijavu za radno mjesto pod rednim brojem 3 pristupnik treba priložiti:

– izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz područja i polja natječaja,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti koju pristupnik posjeduje.

Uz dokumentaciju za sva radna mjesta je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na USB memoriji-sticku).

Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2 ili podnose osobno u Urudžbeni zapisnik, na istoj adresi, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Na omotnici zatvorene prijave na natječaj treba naznačiti „Natječaj za izbor na radno mjesto“, uz navođenje rednoga broja natječaja za kojega se prijava podnosi.

Ukoliko se prijava podnosi za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2,  treba naznačiti  i za rad na kojoj katedri se prijava podnosi, a ukoliko pristupnik podnosi prijavu za rad na više katedri, prijava za svaku katedru treba biti zasebna.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan:

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac