Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (ak. god. 2018./2019.)

Prijave na Natječaj primaju se od 25. rujna do 31. listopada 2018. godine na e-mail adresu: prijave.doktorski@grf.hr
Upisna kvota za ak. god. 2018./2019.: 15 studenata hrvatskih državljana i 3 studenta strana državljana.

I. NA JAVNI NATJEČAJ MOŽE SE JAVITI:
a) pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz Znanstvenog područja tehničkih znanosti, Znanstvenog polja grafička tehnologija ili iz srodnih područja s prosječnom ocjenom 3,5 te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s odgovarajućim brojem ECTS bodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz obvezu dostave dokumenata navedenih u toč. II. 7 Natječaja.
b) pristupnik koji je stekao magisterij znanosti na Grafičkom fakultetu i srodnim fakultetima (sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2015. godine)

II. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA JAVNI NATJEČAJ
Na navedenu e-mail adresu pristupnik treba dostaviti skeniranu dokumentaciju kako slijedi:

1. Obrazac prijave za upis ;
2. Domovnica;
3. Osobna iskaznica;
4. Diploma dodiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija/diploma magisterija znanosti;
5. Životopis;
6. Prijepis ocjena s naznačenim ukupnim prosjekom ocjena;
7. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (dostavlja samo pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 sukladno toč. I. a) Natječaja).

III. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM
Sukladno čl. 5. st. 6. pročišćenog teksta Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu od 16. listopada 2017. godine (KLASA: 003-05/17-01/7; URBROJ: 251-80-17-1) razgovor Povjerenstva s pristupnikom obvezni je sastavni dio upisnog postupka. O terminu održavanja razgovora s Povjerenstvom pristupnik će biti obaviješten nekoliko dana prije, putem e-mail adrese s koje je poslao prijavu i dokumentaciju na Natječaj.

IV. UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ GRAFIČKO INŽENJERSTVO I OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA
Nakon održanog razgovora i na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće odobrava upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Obavijest o terminu upisa u ak. godinu 2018./19., s naznakom dokumentacije koja se dostavlja na upis, biti će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta, nakon sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj je donijeta Odluka o odobrenju upisa na studij.
Sve ostale informacije mogu se dobiti u Uredu voditeljice Studentske referade, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati ili pročitati na mrežnim stranicama Fakulteta:
pročišćeni tekst Pravilnika o doktorskom studiju Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda od 16.10.2017.
plan i program doktorskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda od 10.07.2018.

V. POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE KOJI SE JAVLJAJU NA NATJEČAJ, A IMAJU STEČENU INOZEMNU VISOKOŠKOLSKU KVALIFIKACIJU
Pristupnik koji je stekao inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju obvezan je prije podnošenja prijave na Natječaj, na Sveučilištu u Zagrebu, u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenuti postupak akademskog priznavanja stečene inozemne kvalifikacije. Takav pristupnik uz prijavu i ostale dokumente iz toč. II. ovog Natječaja dostavlja i potvrdu Sveučilišta u Zagrebu o pokrenutom navedenom postupku. Više informacija dostupno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnik koji je stekao inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju na Natječaj dostavlja službeno prevedene dokumente na hrvatskom jeziku. Službeni prijevod na hrvatski jezik obavlja stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdan pojedini dokument.

Dekan

Prof. dr. sc. Klaudio Pap, v.r.