NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ GRAFIČKO INŽENJERSTVO I OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA (AK. GOD. 2022./2023.)

Na temelju članka 43. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 9. listopada 2017.), članka 22. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta (pročišćeni tekst od 7. listopada 2020.), a vezano za članak 8. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (pročišćeni tekst od 7. rujna 2016.), odnosno članak 4. i članak 5. Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (pročišćeni tekst od 16. listopada 2017.) na 10. redovitoj elektroničkoj sjednici Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta, u ak. god. 2021./2022., provedenoj 30. rujna 2022. godine raspisuje se sljedeći:

Natječaj za upis na
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij
Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda
(ak. god. 2022./2023.)

Prijave na Natječaj primaju se od 5. listopada do 28. listopada 2022. godine na e-mail adresu: prijave.doktorski@grf.hr

Upisna kvota za ak. god. 2022./2023.: 15 studenata hrvatskih državljana i 3 studenta strana državljana.

I. NA JAVNI NATJEČAJ MOŽE SE JAVITI:

  1. pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz Znanstvenog područja tehničkih znanosti, Znanstvenog polja grafička tehnologija ili iz srodnih područja s prosječnom ocjenom 3,5 te postignutih 300 ECTS bodova, odnosno s odgovarajućimbrojem ECTSbodova sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz obvezu dostave dokumenata navedenih u toč. II. 7. Natječaja.
  2. pristupnik koji je stekao magisterij znanosti na Grafičkom fakultetu i srodnim fakultetima (sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 19. listopada 2015. godine: objavljena na mrežnim stranicama Grafičkog fakulteta – (https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2010/09/Odluka-magistrirali.pdf).

II. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA JAVNI NATJEČAJ

Na navedenu e-mail adresu pristupnik treba dostaviti skeniranu dokumentaciju kako slijedi:

  1. Obrazac prijave za upis (preuzeti u prilogu Natječaja);
  2. Domovnica (može biti starija od 6 mjeseci i može biti iz sustava e-građani), odn. dokaz o državljanstvu ako pristupnik NEMA hrvatsko državljanstvo;
  3. Osobna iskaznica ili potvrda o prebivalištu  (može biti iz sustava e- građani)
  4. Diploma dodiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili diploma magistra znanosti (mr.sc.);
  5. Životopis;
  6. Prijepis ocjena s naznačenim ukupnim prosjekom ocjena (pristupnik preuzima u Studentskoj referadi visokog učilišta na kojem je stekao prethodnu visokoškolsku kvalifikaciju);
  7. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (dostavlja samo pristupnik koji je završio studij s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 sukladno toč. I. a) Natječaja).

III. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM

Sukladno čl. 5. st. 6. pročišćenog teksta Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu od 16. listopada 2017. godine (KLASA: 003-05/17-01/7; URBROJ: 251-80-17-1) razgovor Povjerenstva s pristupnikom obvezni je sastavni dio upisnog postupka. O terminu i načinu održavanja razgovora s Povjerenstvom pristupnik će biti obaviješten nekoliko dana prije, putem e-mail adrese s koje je poslao prijavu i skeniranu dokumentaciju.

IV. UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ GRAFIČKO INŽENJERSTVO I OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA

Nakon održanog razgovora i na prijedlog Povjerenstva Fakultetsko vijeće odobrava upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Obavijest o terminu i načinu upisa u ak. godinu 2022./2023., s naznakom dokumentacije koja se dostavlja na upis, bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta ili dostavljena na e-mail adresu pristupnika, nakon sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj je donijeta Odluka o odobrenju upisa na studij.

Sve ostale informacije mogu se dobiti postavljanjem upita na e-mail Voditeljice Studentske referade (lea.tijan@grf.unizg.hr) ili pročitati na mrežnim stranicama Fakulteta:

– pročišćeni tekst Pravilnika o doktorskom studiju Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/12/Pravilnik-o-doktorskom-studiju-Procisceni-tekst.pdf )

– plan i program doktorskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda (https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/09/plan-i-program-DOKTORSKI-STUDIJ-HRV.-01.10.2021.pdf )

V. POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE KOJI SE JAVLJAJU NA NATJEČAJ, A IMAJU STEČENU INOZEMNU VISOKOŠKOLSKU KVALIFIKACIJU

Pristupnik koji je stekao inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju obvezan je prije podnošenja prijave na Natječaj, na Sveučilištu u Zagrebu, u Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Takav pristupnik, uz prijavu i ostale dokumente iz toč. II. ovog Natječaja, dostavlja i skeniranu potvrdu Sveučilišta u Zagrebu o pokrenutom navedenom postupku.

Više informacija o postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije dostupno na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Pristupnik koji ima stečenu inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju na Natječaj dostavlja službeno prevedene dokumente na hrvatskom jeziku. Službeni prijevod na hrvatski jezik obavlja stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdan pojedini dokument.

Prilog: