Natječaj za zaposlenike

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

  1. jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – docent ili izvanredni profesor ili redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Grafička tehnologija, za rad na Katedri za tisak; na neodređeno vrijeme s obvezom unaprjeđenja ili reizbora svakih pet godina, s punim radnim vremenom;
  2. jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom  području:  Tehničke znanosti, znanstveno polje:  Grafička tehnologija, za rad na Katedri za kemiju u grafičkoj tehnologiji, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad, s punim radnim vremenom;
  3. jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjestu I. vrste – znanstveni novak, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje:  Grafička tehnologija, za rad na znanstvenom projektu „Razvoj metoda mjerenja površina tiskovnih formi“, šifra znanstvenog projekta 128-1201785-2228, financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 46/09).
Uz prijavu potrebno je priložiti, životopis, popis radova, preslik domovnice, preslik diplome o stečenom akademskom nazivu.

Pristupnici pod rednim brojem 2. trebaju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kemijskog inženjerstva, a pristupnici pod rednim brojem 3. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Grafičke tehnologije  te priložen prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, potvrdnicu visokog učilišta kojom se potvrđuje da je pristupnik diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata na godini ili kao jedan od 10 najboljih studenata ako je broj studenata na tom smjeru manji od 100, vodeći  pri tome računa i o dužini studiranja.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijaviti se mogu pristupnici oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta, osobno, ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2.

U Zagrebu, 25. listopada 2010.