Natječaji za izbor

1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – redoviti profesor/prvi izbor, u Interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje: Grafička tehnologija i znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;

2. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Informacijske i komunikacijeske znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;

3. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) u naslovno umjetničko-nastavno zvanje – docent, u Umjetničkom području; umjetničko polje: Primijenjena umjetnost, umjetnička grana: Fotografija, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;

4. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstveno polje: Grafička tehnologija, na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu, na Katedri za knjigoveštvo i ambalažu, na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu.  

Pristupnici za naslovna zvanja i pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13,  OUSRH 101/14, OUSRH 60/15 i  137/17).

Pristupnici za izbor u naslovna zvanja pod točkama 1 i 2 trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

–  izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
–  dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, 
–  prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
– preslik odluke/potvrde o izboru u znanstveno zvanje iz područja i polja natječaja (ukoliko ju pristupnik posjeduje).

Ako neki od pristupnika za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje nema potrebno znanstveno zvanje, a Grafički fakultet nije ovlašten za provođenje izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje, pristupnik sam snosi trošak znanstvenog izbora.

Pristupnici za izbor u naslovno zvanje pod točkom 3 trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“ br. 61/17).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

–  izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
–  dokaz o najvišem stečenom akademskom nazivu odnosno stupnju obrazovanja,
–  prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti,
– preslik odluke/potvrde o izboru u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja docenta iz područja, polja i grane natječaja.

Ako neki od pristupnika za izbor u naslovno umjetničko–nastavno zvanje nema proveden izbor u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnoga zvanja, sam snosi trošak izbora.

Pristupnici za izbor na radno mjesto pod točkom 4 uz prijavu za radno mjesto trebaju  priložiti:

–  izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
–  dokaz o završenom diplomskom studiju grafičke tehnologije;
–  prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ukoliko pristupnik posjeduje, nije uvjet).

Uz dokumentaciju za sve točke natječaja je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na USB memoriji – Sticku).

Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor – s naznakom rednoga broja naslovnoga zvanja odnosno radnoga mjesta za koji se natječe“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan:

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac