Natječaji za izbor na radna mjesta

KLASA: 112-03/18-01/
URBROJ: 251-80-18-1
ZAGREB, 16. svibnja 2018.

Otvoreni su natječaji:

  1. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor- prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;
  2. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;
  3. za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti; znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici za radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13, OUSRH 101/14 i OUSRH 60/15).

Pristupnici za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2 trebaju ispunjavati i uvjete propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17).

Uz prijavu za radna mjesta je potrebno priložiti:

  • izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju grafičke tehnologije,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
  • preslik odluke o zadnjem izboru u znanstveno zvanje u području i polju natječaja (nije obvezno za radno mjesto pod rednim brojem 3),
  • preslik potvrde o prethodnom izboru u znanstveno-nastavno odnosno suradničko zvanje u području i polju natječaja.

Uz dokumentaciju za radna mjesta je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj  je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta, osobno (u vremenu od 9 do 12 sati) ili na adresu:  Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor na radno mjesto“ uz navođenje rednoga broja natječaja za kojega se prijava podnosi.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.