Obrane završnih/diplomskih radova u zim. sem. ak.god. 11/12

Studenti prijavljeni za obranu završnog/diplomskog rada u zimskom roku 2012. godine obvezni su, 7. ili 8. veljače 2012., u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u studentskoj referadi preuzeti neuvezani primjerak završnog/diplomskog rada koji je pregledan od članova Povjerenstva za nastavu, završne i diplomske radove.

Za završne/diplomske radove u kojima je naznačena potreba za dodatnim ispravkama potrebno je kontaktirati mentora.

Na sjednici Fakultetskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak, 13. veljače 2012. godine donijeti će se raspored obrana te sastav Povjerenstva završnih/diplomskih radova, koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.

Rješenje o odobrenju teme završnog/diplomskog rada (koje se uvezuje u rad) može se podići u studentskoj referadi u srijedu, 15. veljače 2012. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

Najkasnije do ponedjeljka, 20. veljače 2012. godine, do 12.00 sati, student mora u studentsku referadu predati 4 spiralno uvezana primjerka završnog rada, odnosno dva tvrdo uvezana i dva spiralno uvezana primjerka diplomskog rada. Uz svaki primjerak završnog/diplomskog rada potrebno je predati i elektronski zapis (CD) istovjetan ispisanom radu.

 

Predsjednica Povjerenstva za nastavu, završne i diplomske radove

izv.prof.dr.sc. Željka Brabarić-Mikočević,v.r.