Odluka o nagrađivanju studenata

Na temelju članka 11., stavka 6. Statuta (od 24. veljaie 2014. godine), a u svezi s Pravilnikom o nagrađivanju
(od 13. svibnja 2013. godine), po Odluci o raspisu Natječaja za dodjelu nagrade i/ili pisane pohvale dekana
studentima za postignute rezultate (u ak. god. 2016./2017., KLASA: 003-08/17-01/, URBROI: 251-80-17-1. od
6. studenoga 2017. godine ), dekan donosi sljedecu Odluku: Nagraduju se i pohvaljuju studenti za postignute rezultate u ak. god. 2016./2017.

Više u Odluci o nagradjivanju studenata