ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA (1 SPIRALNO UVEZAN PRIMJERAK)

Studenti koji su prijavili temu diplomskog ili završnog rada u tekućem semestru (ljetni semestar akademske godine 2022./2023.), a žele braniti rad u rujnu 2023. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog/završnog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 8. rujna 2023. godine do 12:00 sati. Umjesto potpisa na spiralnom primjerku, mentor može poslati online suglasnost na adresu prijava.teme@grf.hr .

Rujanske obrane završnih i diplomskih radova održavat će se prema akademskom kalendaru od 18. do 29. rujna 2023. godine.