TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR ak. god. 2023./2024.

● Prijava teme završnog / diplomskog rada u zimskom semestru akademske godine 2023./24. podnosi se najkasnije do 18. prosinca 2023. godine.

Prijavu teme isključivo podnosi mentor na prijava.teme@grf.hr

● Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog / diplomskog rada, potpisanog od strane mentora (ili uz suglasnost mentora poslanu na prijava.teme@grf.hr ), student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 15. siječnja 2024. godine do 12 sati.

● Obrane završnih / diplomskih radova u periodu od 29. siječnja do 2. veljače 2024. godine.