TERMINI PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEM. 2016./2017.

OBAVIJEST O TERMINIMA PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA ZA ZIMSKI SEMESTAR ak.god. 2016./2017.

  1. Prijava teme završnog/diplomskog rada u zimskom semestru ak. godine 2016./17. podnosi se u studentskoj referadi najkasnije do 9. prosinca 2016. godine do 12 sati.
  2. Konačnu verziju prijave teme potrebno je predati najkasnije do 19. prosinca 2016. godine.
  3. Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora te indeks, student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 19. siječnja 2017. godine.
  4. Predaja konačne verzije rada: do 27. siječnja 2017. godine.
  5. Obrana završnog/diplomskog rada u periodu od 30. siječnja do 3. veljače 2017. godine.

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite