TERMINI PRIJAVA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR 2019./2020.

TERMINI PRIJAVA I OBRANA TEMA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA – ZIMSKI SEMESTAR ak. god. 2019./2020.

  1. Prijava teme završnog/diplomskog rada u zimskom semestru akademske godine godine 2019./20. podnosi se u studentskoj referadi najkasnije do 17. prosinca 2019. godine do 12 sati.
  2. Jedan primjerak spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada, potpisanog od strane mentora te indeks (ako su sve ocjene unesene), student dostavlja u studentsku referadu najkasnije do 17. siječnja 2020. godine.
  3. Predaja konačne verzije rada: do 24. siječnja 2020. 
  4. Obrane završnih/diplomskih radova u periodu od 27. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.

Povjerenstvo za završne i diplomske ispite